Riederborgh (4).png

Geschiedenis

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

In het midden van de zestiger jaren nam een aantal protestants-christelijke kerken in Ridderkerk het initiatief tot de oprichting van een bejaardencentrum, dat in 1971 als De Riederborgh in gebruik kon worden genomen.

 

Op basis van de geestelijke uitgangspunten van de initiatiefnemers mocht in de loop der jaren aan honderden oudere bewoners van Ridderkerk zorg worden verleend. Dit alles in een bewust nagestreefde christelijke sfeer, waarmee de bewoners vanaf hun jeugd vertrouwd waren.

 

Niet voor niets vermeldt de zware granieten wandversiering in de hal van ons zorgcentrum: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”. Als dit Bijbelwoord in ons hart gegrift blijft, mogen bewoners en alle verder betrokkenen bij De Riederborgh de toekomst met vertrouwen tegemoet treden!

 

De basis voor De Riederborgh werd op 19 november 1965 gelegd met de oprichting van de Stichting Protestants Christelijk Bejaardenhuis Ridderkerk. De bij notaris Smelik passerende akte wordt ondertekend door de predikanten Ds Mulder en Ds Mooy en enkele kerkeraadsleden. De doelstellingen worden op dat moment onderschreven door twaalf kerken, die allemaal een afgevaardigde krijgen in het algemeen bestuur. Bij het concreter worden van de plannen haken in 1969 nog eens vier kerken op het initiatief in. Door een al eerder aangesloten gemeente was het bestuur op dat moment al op dertien personen gebracht.

 

De voor De Riederborgh verantwoordelijke Stichting Protestants Christelijk Bejaardenhuis Ridderkerk heeft als grondslag de Bijbel, als Gods Woord opgevat naar de drie formulieren van Enigheid. Het algemeen bestuur wordt gevormd door zeventien leden, waaruit een dagelijks bestuur van vijf leden is gekozen. De afgevaardigden zijn afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen in Ridderkerk. De stichting heeft ten doel de huisvesting en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden “in de ruimste zin des woords” en in overeenstemming met de diaconale opdracht van de aangesloten kerken.