Riederborgh (4).png

Organisatie

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

Zorgbrede Governance code 2017

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De concrete toepassing wordt per principe beschreven. De Governancecode Zorg is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

 

De zeven principes

 

De Governancecode Zorg bestaat uit zeven principes, welke ook door Riederborgh worden nageleefd.

 

De zeven principes zijn:

 

Goede zorg: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Riederborgh is het bieden van goede zorg aan cliënten. 

 

 1. Waarden en normen: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Riederborgh.
 2. Invloed belanghebbenden: Riederborgh schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. 
 3. Inrichting governance: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van Riederborgh.
 4. Goed bestuur: De raad van bestuur bestuurt Riederborgh gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 5. Verantwoord toezicht: De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Riederborgh. 
 6. Continue ontwikkeling: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. 
 7. De bestuurder legt gedurende het jaar verantwoording af van het gevoerde beleid in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

 

Raad van Toezicht

Riederborgh wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht
heeft een adviserende, toezichthoudende en spiegelende taak. De Raad van Toezicht van
Riederborgh kent vijf leden:

 

 

 • Mevrouw A.M. Noorthoek
 • De heer E. Hulst 
 • De heer L. de Kluiver 
 • De heer C. Aleman 

 

Zij zijn te bereiken op: raadvantoezicht@riederborgh.nl

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij kijkt vooruit, houdt in de gaten wat er in de omgeving van de organisatie gebeurt en zorgt voor een heldere en eenduidige visie en strategie. Zij bewaakt dat ‘waar de organisatie voor staat’ ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon.

 

Per 23 november 2021 is Dhr. mr. drs. G.A.M. (Jack) Thiadens als bestuurder a.i. aangesteld.

 

 

Organisatieschema

Onderstaand het organisatieschema van Riederborgh, ook wel organogram of organigram
genoemd.

 

organogram.png