Riederborgh (14).png

Vrienden van Riederborgh

Hoe kunt u ons bereiken?

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Riederborgh wordt gevormd door drie (natuurlijke) personen. Bestuursleden worden benoemd uit en door de Raad van Participanten van Riederborgh. De belastingdienst heeft aan Stichting Vrienden van Riederborgh de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze status biedt de Steunstichting fiscale voordelen.


Image

Stichting Vrienden van Riederborgh verwerft haar middelen door giften, donaties, erfstellingen en legaten. Deze gelden komen geheel ten goede aan het vermogen van de stichting. Erfstellingen mogen door de stichting slechts beneficiair worden aanvaard*.

 

Deze bijdragen zijn hard nodig want de financiering van de ouderenzorg staat onder druk. Door de verandering van de bekostigingssystematiek en de afname van de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt, zal er een steeds groter beroep moeten worden gedaan op andere financieringsbronnen. Hoewel de directe zorgverlening in Riederborgh door het overheidsbeleid niet direct in gevaar komt, raken de bezuinigingen wel de extra voorzieningen. Belangrijke zaken die het vaak toch al moeilijke leven van de bewoners van ons huis enigszins kunnen veraangenamen, worden daardoor steeds minder mogelijk. Ook voor zaken die de levensbeschouwelijke identiteit betreffen, stelt de overheid steeds minder middelen beschikbaar.

 

Met de bijdragen van Stichting Vrienden van Riederborgh zullen deze voorzieningen gelukkig in de toekomst hopelijk kunnen blijven bestaan. En dat bepaalt mede de kwaliteit van onze dienstverlening en het welbevinden van onze bewoners.

 

De Vrienden van Riederborgh hebben in 2017 enkele belevingsgangen gerealiseerd. De gangen werden meer uitnodigend om gericht te gaan lopen en te beleven. De muren kregen een kleur, patroon of afbeelding. Tevens werd de muur opgefleurd door materialen te bevestigen die zowel passief als actief zijn. Bij passief kun je denken aan herkenbare foto's van vroeger. Actieve materialen zijn levende schilderijen, spiegels, spellen en beweegmaterialen.

 

 

 

 

*Na een overlijden worden de schulden van de erflater betaald uit de opbrengsten van de erfenis. Het overschot wordt uitgekeerd aan de erfgenamen. Als de schulden groter zijn dan de bezittingen, ontstaat er een tekort. Als een erfenis beneficiair aanvaard wordt, betekent dit dat alleen een erfenis met een benefiet (overschot) wordt aanvaard. Is er een tekort blijkt te zijn, dan wordt de erfenis verworpen.