Riederborgh (14).png

Zorgbrede Governancecode

Hoe kunt u ons bereiken?

 

                                             

 

Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

(0180) 45 25 00
(0180) 45 26 00
info@riederborgh.nl

 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

 

Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De concrete toepassing wordt per principe beschreven. De Governancecode Zorg is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

 

De zeven principes

 

De Governancecode Zorg bestaat uit zeven principes, welke ook door Riederborgh worden nageleefd.

De zeven principes zijn:

 

  1. Goede zorg: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Riederborgh is het bieden van goede zorg aan cliënten. 
  2. Waarden en normen: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Riederborgh.
  3. Invloed belanghebbenden: Riederborgh schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. 
  4. Inrichting governance: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van Riederborgh.
  5. Goed bestuur: De raad van bestuur bestuurt Riederborgh gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  6. Verantwoord toezicht: De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Riederborgh. 
  7. Continue ontwikkeling: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. 

 

De bestuurder legt gedurende het jaar verantwoording af van het gevoerde beleid in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

 

Raad van toezicht 

 

De Raad van toezicht bestaat uit: 

Mevrouw A.M. Noorthoek, voorzitter 
De heer E. Hulst 
De heer L. de Kluiver 

De heer C. Aleman

 

Zij zijn te bereiken op: raadvantoezicht@riederborgh.nl

 

Raad van bestuur 

 

De Raad van bestuur bestaat uit:

Dhr. mr. drs. G.A.M. (Jack) Thiadens

 

Documenten 

 

Wilt u de statuten inzien? 
Klik hier om naar de statuten te gaan.

 

Reglementen

Wilt u de reglementen inzien? Klik op onderstaande titels. 


Auditcommissie 
Commissie kwaliteit en veiligheid 

Raad van toezicht 

Raad van Bestuur 

Remuneratiecommissie 

Klokkenluidersreglement 

 

Overige documenten 

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader

Informatieprotocol

Conflictregeling